Транзитна търговска зона - Варна


Географското положение на град Варна и обезпечението му с всички видове транспорт го прави едно от най-подходящите места за създаване на безмитна зона. Всъщност, тази идея не е новост. Още през средновековието, след установяването на сериозни търговски отношения с Венеция и Генуа цар Иван Александър II им разрешава да имат свои представителства във Варна, както и да търгуват с минимално мито. По-късно, след построяването на железницата отново на дневен ред излиза въпросът за съвременно пристанище на Варна. Нещо повече, през 1927 г. е изказана идеята за прокопаване на канал между Варна и Русе, а година по-късно е обявен конкурс на тема "Свободни безмитни зони в България". Тези безмитни зони трябвало да стимулират международната търговия, като стоките се претоварвали или преработвали без митнически контрол и не бивало да се свързват с внос на стоки. В периода 1987 - 1990 г. в България се обособяват седем безмитни зони - Бургас, Русе, Видин, Пловдив, Драгоман Свиленград и Петрич. През 1993 г. екип на арх. Димитър Лилов завършва проучването за такава зона в района на Варна - Девня.

Мястото на Транзитната търговска зона Варна През месец март 2001 г. с акт на Министерския съвет е създадена "Транзитна търговска зона Варна" АД с предмет извършване дейности по складиране и производствена дейност в рамките на Закона за митниците и правилника за прилагането му. Това е първата такава зона, изградена по Закона за митниците. Предпоставка за изграждането й е непрекъснатото нарастване на потока на стоки през Варна, а освен това проектът е свързан и със строителството на транспортните коридори 4, 8, 9 и 10. Влияние при избора на Варна е оказало и наличието на фериботния комплекс, както и развитата инфраструктура и други особености на района. Създаването на транзитната търговска зона е част и от стратегията на областния план за регионално развитие. На транзитната зона се разчита за увеличаване движението на товари и активизиране на производствената дейност в региона.

Първа копка на ТТЗ Варна, 3 юни 2001 г. Транзитната търговска зона Варна е разположена на площ 103 дка, в южната промишлена зона на града (на острова), по брега на канал №2, западно от Аспаруховия мост. Доизграждането ще става на три етапа. След изграждането на инфраструктурата и административните сгради проектът предвижда създаването на три покрити склада с площ по 5700 кв.м. и 60000 кв.м открита складова площ. От съществуващата мрежа ще бъдат включени жп отклонения към зоната. Последният етап предвижда и строителството на две кейови места, които ще се отдават на концисия. Допълнително предимство има и близостта на зоната до проектирания по мастерплана на пристанище Варна контейнерен терминал на северния бряг на езерото. Дейността в зоната включва пакетиране, разфасоване, дообработка, смяна на собствеността, неограничен престой на стоките и др.

Първата копка на бъдещата Транзитна търговска зана Варна бе направена на 3 юни 2001 г. от министър-председателя Иван Костов и министър Надежда Михайлова.
Ако имате проблеми с навигацията изберете темите от тази връзка.